man-wearing-brown-suit-jacket-3184339.jp

Utökad bedömning som tar er vårdpersonal 0 minuter 

Hur används Mindmore inom företagshälsan?

  • I rehabiliteringsprocessen där kartläggningen om hur kognitionen är påverkad underlättas beslut om lämpliga åtgärder

  • I arbetsförmågebedömningar

  • Som underlag till sjukintyg vid t.ex. stress, depression eller smärtproblematik

  • Som ett komplement i hälsokontroller där regelbunden testning möjliggör upptäckt av förändringar och avvikelser tidigt

  • Vid misstanke om annan kognitiv påverkan

Värdet för verksamheten:

  • En kognitiv profil ger undersökningsfynd som underlättar kommunikation med medarbetare, arbetsgivare och externa parter 

  • Den kognitiva profilen är ett stöd i att förstå medarbetarens förutsättningar vad gäller förmågor och begränsningar i arbetet samt för att skapa åtgärder för anpassningar av arbetet. Detta blir ett stöd till företagshälsovårdens kunder så att de kan fullgöra sitt rehabiliteringsansvar

  • Om kognitiv testning redan görs kan verksamheten spara minst 2 timmar jämfört med analog testning.

Vi använder Mindmore när vi vill bredda våra bedömningar eller där patienterna själva uttrycker en oro för sin kognitiva hälsa och i alla våra arbetsförmågeutredningar. Det ger oss ett objektivt mått och det både stärker och fördjupar vår bedömning.
 

- VD Erik Johnsson, Stegeholmshälsan

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker var du ska börja?

Kontakta oss i så fall så utforskar vi det ihop.

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm