3D Scans

Vår evidens

Forskningen bakom Mindmore

Validitet

 

Validiteten av Mindmores tester har utvärderats i en studie där respektive test jämfördes med motsvarande pappersbaserade version. Studien genomfördes i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska institutet och University of La Laguna. 81 friska individer i åldrarna 24–81 år deltog. Med ett intervall om 4 veckor i genomsnitt mellan testtillfällena och i balanserad ordningsföljd fick deltagarna genomgå två testtillfällen, ett digitalt och ett papper- och pennabaserat, med samma tester. Korrelationer, t- och ekvivalenstest visade acceptabel jämförbarhet mellan formaten.

 

Läs Björngrim et al., (2019) publicerade forskningsartikel i Frontiers in Psychology.

Reliabilitet

 

I samarbete med Högskolan i Skövde genomfördes en studie för att utvärdera Mindmore-testernas reliabilitet vid omtestning. Studien inkluderade 40 friska individer som genomförde Mindmores tester vid två tillfällen med fyra veckors mellanrum. Primära resultat från studien var (1) stark korrelation mellan testtillfällena för 10 av 14 tester och (2) median Pearson’s r för samtliga test = 0.62, spännvidd [0.34, 0.83]. Vidare analys av resultat pågår och artikeln som presenterar studien är under förberedelse. 

Normdata

 

Mindmore använder ett regressionsbaserat tillvägagångssätt för att beräkna testnormer på en individuell basis, genom testspecifika regressionsvikter för ålder, utbildning och kön.

Tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms universitet samlade Mindmore in normdata för våra testbatterier. I en nyligen publicerad artikel utförde totalt 720 friska vuxna individer mellan 17-93 år vårt screeningbatteri som består av 22 deltest över fem kognitiva domäner: uppmärksamhet och tempo, minne, språklig förmåga, visuospatial och exekutiv funktion.

Regressionsbaserad normativ data etablerades för 42 testmått, där linjära, icke-linjära, interaktionseffekter undersöktes kopplat till ålder, kön och utbildningsnivå.

Testresultaten var mest påverkade av ålder och i mindre utsträckning utbildningsnivå och kön. Alla utom ett test visade antingen en linjär eller en accelererande åldersrelaterad försämring. Alla utom två test visade en positiv effekt av utbildning, antingen linjär eller avtagande efter 12 års utbildning. Kön påverkade test kopplade till minne och exekutiv funktion. I tre test visade en interaktionseffekt mellan ålder och utbildningsnivå en ökad fördel av utbildning i äldre dagar.

Studien etablerar normativa modeller för 22 traditionella kognitiva test anpassade för ett digitalt format. Dessa modeller möjliggör en mer träffsäker testtolkning, vilket leder till bättre kliniska beslut och bättre vård för patienter med kognitiv svikt.

Läs artikeln i sin helhet här: Swedish Normative Data for Mindmore: A Comprehensive Cognitive Screening Battery, Both Digital and Self-Administrated

SDMT.png

Figur 1. Regressionsbaserad modell för ett av deltesten (SDPT)

Läs om pågående forskningssamarbeten:
mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss i så fall så utforskar vi det ihop.