3D Scans

Vår evidens

Forskningen bakom Mindmore

Validitet

Validiteten av Mindmores tester har utvärderats i en studie där respektive test jämfördes med motsvarande pappersbaserade version. Studien genomfördes i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska institutet och University of La Laguna. 81 friska individer i åldrarna 24–81 år deltog. Med ett intervall om 4 veckor i genomsnitt mellan testtillfällena och i balanserad ordningsföljd fick deltagarna genomgå två testtillfällen, ett digitalt och ett papper- och pennabaserat, med samma tester. Korrelationer, t- och ekvivalenstest visade acceptabel jämförbarhet mellan formaten.

 

Läs Björngrim et al., (2019) publicerade forskningsartikel i Frontiers in Psychology.

Reliabilitet

I samarbete med Högskolan i Skövde genomfördes en studie för att utvärdera Mindmore-testernas reliabilitet vid omtestning. Studien inkluderade 40 friska individer som genomförde Mindmores tester vid två tillfällen med fyra veckors mellanrum. Primära resultat från studien var (1) stark korrelation mellan testtillfällena för 10 av 14 tester och (2) median Pearson’s r för samtliga test = 0.62, spännvidd [0.34, 0.83]. Vidare analys av resultat pågår och artikeln som presenterar studien är under förberedelse. 

Normdata

Mindmore har samlat in normdata för kognitiv funktion i samarbete med Stockholms universitet och Karolinska Institutet, vilken i dagsläget omfattar testresultat från mer än 700 friska individer. Ytterligare normdata samlas in kontinuerligt. Mindmore använder ett regressionsbaserat tillvägagångssätt för att beräkna testnormer på en individuell basis, genom testspecifika regressionsvikter för ålder, utbildning och kön.

I tabellen presenteras den normgrupp som för närvarande används i Mindmores applikation. Individer från Stockholmsregionen i åldrar 18 år och uppåt bjöds in till att delta i datainsamlingen via sociala medier, affischer, hemsidor specialiserade för rekrytering av forskningsdeltagare samt ”mun till mun”. Eftersom demografiska variabler som ålder, kön och utbildningsnivå kan påverka testresultaten (Björngrim et al., 2019, Lezak et al., 2012) togs dessa i beaktning, såväl genom riktade rekryteringar mot en högstadieskola och pensionärsorganisationer, som vid konstruktion av normerna. 

 

Exklusionskriterier var ej flytande svenska, tidigare erfarenhet av Mindmores test, <24 poäng på Mini-Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein, & McHugh, 1975), ≥ 2 fel på Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ; Pfeiffer, 1975; Svedjebrant & Lindmark, 2011), historia av huvudtrauma eller stroke som bedöms ha en möjlig påverkan på kognitiv utveckling eller kognitiv funktion. Normdatan och den regressionsbaserade modellen kommer framöver att presenteras i en referentgranskad vetenskaplig artikel.  

NORMDATA DEMOGRAFI (kopia).png
Läs om pågående forskningssamarbeten:
mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss i så fall så utforskar vi det ihop.