PFYTBQ1.png

Över 30% av läkarbesöken hos primärvården rör tillstånd där nedsatt kognitiv funktion är ett diagnoskriterium*  

Mindmore hjälper dig att kartlägga patienters kognitiva påverkan

*besöksdata från två vårdcentraler i Stockholms län

Karolinska Institutet logo
Stockholms Universitets logotyp
Högskolan i Skövde
Rocus Hälsa
Stressmottagningen
Jobbhälsan i Norr
Region Norrbotten logo
Stegeholmshälsan
Gordius logo
Norrtälje Hälsocentral
Region Skåne
Örebro universitet
Region Örebro län
Adalshälsan
Kognitiva Teamet
Rimbo Hälsocentral
Psykologkompassen
Aleris
Smart Psykiatri

Hur används Mindmore inom Primärvård? 

 

Eira hälsocentral i Gävle har använt Mindmore i över 1 år. Se en kort film där psykolog och arbetsterapeut berättar om hur Mindmore hjälper dem i sitt patientarbete. 
 

Vilka patientproblem kan

Mindmore hjälpa till med?

Stress och depression

Långvarig stress, utmattning och depression medför vanligtvis kognitiva svårigheter,  framförallt rörande exekutiv funktion, koncentrationsförmåga och minne.

Mindmore ger objektiv information om kognitiv påverkan vid stressrelaterad psykisk ohälsa, utan att det tar extra tid för vårdgivaren. Detta är ett värdefullt komplement till patientens egna berättelser. När vårdpersonal kan se hur specifika kognitiva förmågor är påverkade, underlättas beslut om lämpliga åtgärder och behandlingen kan bli mer individanpassad. Den objektiva datan kan även underlätta den kommunikation som är nödvändig under vårdresan, både vårdgivare emellan och mot externa parter.

photo-of-man-leaning-on-wooden-table-313
action-adult-affection-eldery-339620_edi

Demens

Vid utredning av misstänkt demenssjukdom ingår objektiva tester av kognitiva funktioner enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De kognitiva screeninginstrument som används idag ger endast en summerad, global poäng på kognitiv funktionsnivå och utgör därmed grova mått. Socialstyrelsens senaste demensutvärdering lyfter behovet av bättre förutsättningar för att jobba med demenspatienter inom primärvården.

Mindmore är ett led i detta, då en testprofil över flera kognitiva domäner ger högre känslighet för tidiga kognitiva nedsättningar än en summerad poäng. I Mindmores resultatportal visas tydligt hur olika kognitiva domäner och funktioner är påverkade. Mindmore kan även underlätta den årliga uppföljning som enligt Socialstyrelsen skall följa en demensdiagnos. I många fall uteblir denna uppföljning, vilket är ett stort problem.

  • Frigör tid för rehabilitering och behandling, genom att minska tid för bedömning och utredning.

  • Underlättar sållning av vilka patienter som har störst vårdbehov, då testerna kan ledas av andra än exempelvis legitimerade psykologer. Detta möjliggör en överblick av fler patienters kognitiva status tidigt i vårdkontakten, vilket kan korta väntetider.

  • Objektiva undersökningsfynd kan underlätta kommunikation med patienten, mellan olika vårdgivare samt med externa parter såsom biståndshandläggare och patientens anhöriga.

  • Förenklar vissa processer kring psykisk ohälsa, såsom att följa upp och utvärdera behandlingseffekter.

new-result-portal-mockup.png

Värdet for vårdpersonal

0 minuter

för vårdpersonal i testmomentet och resultaträkning

+20 000

tester utförda av Mindmore

<90 minuter

för vårdpersonal att komma igång med Mindmore

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.