mindmore_activity_1B.png

Mindmore Acadmay

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Hur funger Mindmores tester?Mindmores tester – även kallade psykometriska bedömningsinstrument – har utvecklats för att testupplevelsen ska bli så enkel som möjligt för patienter och vårdgivare.

Principerna i ett kognitivt test är enkla - på ett så validerat och reliabelt sätt som bara går mät de funktioner som ska utvärderas. Detta görs genom att t.ex. komma ihåg ordlistor för bland annat utvärdera arbetsminnet och mental processhastighet utvärderas genom att dra streck mellan bokstäver och siffror i stigande ordning.

För att dessa tester ska vara så träffsäkra som möjligt är det viktigt att innehållet inte offentliggörs. Detta skulle förstöra testkonstruktionen som noggrant forskats fram över många år och studier. Därför berättar vi inte ingående om våra test här. Är du blivande användare av Mindmore kommer du att få information om alla tester och testbatterier som du behöver.


Våra testbatterier är indelade efter olika behov som våra användare har, t.ex:


  • Utvärdera vid utmattning, depression

  • Genomföra en basal demensutredning

  • En generell screening vid misstanke om mild kognitiv svikt eller annan kognitiv påverkan

  • Genomföra en mätning efter en traumatisk hjärnskada (TBI)


Eftersom testerna redan är indelade i testbatterier behöver du som vårdpersonal inte kunna allt om alla tester, de genomförs av programvaran Mindmore. Det viktigaste är att du och din personal kan (1) genomföra testningen på ett säkert och tillförlitligt sätt, (2) samla in nödvändig annan information som kan påverka patientens mående och testsituation, samt (3) tolka och arbeta med de kognitiva profilerna som Mindmore genererar.


Är du patient så är det just viktigt att du inte tränar eller på annat sätt försöker ta reda på information om testerna innan testtillfället - detta för att vi ska kunna hjälpa dig så träffsäkert det bara går. Det du behöver veta inför testtillfället är att bara att ta det lugnt, försök att se testningen som vilken uppgift som helst som du annars behöver göra. På det sättet får du också ett resultat med hög ekologisk validitet - vilket är det vi eftersträvar för att kunna hjälpa dig på bästa sätt

Nedan följer en kortfattad beskrivning av testerna i vårt testbatteri.


Trail Making Test (TMT A+B)

TMT A mäter mental processhastighet, selektiv uppmärksamhet och ögahandkoordination. TMT B mäter samma som TMT A samt mental flexibilitet – förmågan att under tidspress växla mellan två parallella system.

Primär kognitiv domän TMT-A: Uppmärksamhet och tempo

Primär kognitiv domän TMT-B: Exekutiv funktion

Sekundär kognitiv domän TMT-B: Uppmärksamhet och tempo


Symbol Digits Processing Test (SDPT)

Mäter visuell avsökning, spårning och psykomotoriskt tempo.

Primär kognitiv domän: Processhastighet och tempo

Sekundär kognitiv domän: Exekutiv funktion


Reaktionshastighet (Enkel - SRT och Komplex - CRT) Mäter psykomotoriskt tempo, uppmärksamhet och inhibering av automatiska impulser (go/nogo).

Primär kognitiv domän SRT: Processhastighet och tempo

Primär kognitiv domän CRT: Exekutiv funktion

Sekundär kognitiv domän CRT: Processhastighet och tempo


Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)

Mäter verbal inlärning och verbalt episodminne.

Primär kognitiv domän: Minne


CERAD Word List Learning

Mäter verbal inlärning och verbalt episodminne.

Primär kognitiv domän: Minne


Corsi Block-Tapping Test

Mäter visuella förmågor till uppmärksamhet, korttidsminne och arbetsminne.

Primär kognitiv domän: Minne


Token Test

Mäter förmåga till verbal förståelse av instruktioner av ökad komplexitet.

Primär kognitiv domän: Verbal funktion


Boston Naming Test, short form (BNT-15)

Mäter semantiskt minne genom att ge information om förmåga att benämna avbildade objekt.

Primär kognitiv domän: Verbal funktion

Sekundär kognitiv domän: Minne


Clock Drawing Test (CDT)

Mäter visuospatiala och visuokonstruktiva svårigheter.

Primär kognitiv domän: Visuospatial funktion


Kubtestet

Mäter visuografiska svårigheter.

Primär kognitiv domän: Visuospatial funktion


Victoria Stroop Test

Mäter förmåga att inhibera en automatisk respons till förmån för en mindre uppenbar respons som kräver eftertänksamhet.

Primär kognitiv domän: Exekutiv funktion

Sekundär kognitiv domän: Processhastighet och tempo


FAS Test

Mäter förmåga till spontan produktion av ord som börjar på en bestämd bokstav inom ett begränsat tidsintervall (ordflöde).

Primär kognitiv domän: Verbal funktion

Sekundär kognitiv domän: Exekutiv funktion


Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT)

Mäter förmåga till informationsbearbetning samt vidmakthållen och delad uppmärksamhet.

Primär kognitiv domän: Exekutiv funktion

Sekundär kognitiv domän: Processhastighet och tempo

Tower of Hanoi

Mäter planeringsförmåga och problemlösningsförmåga.

Primär kognitiv domän: Exekutiv funktion


Vill du veta mer om hur du kan använda Mindmore för att hjälpa dina patienter? Boka ett möte eller skicka ett mejl så svarar vi dig så snart som möjligt!