Vi på Mindmore värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger dig svar på hur vi behandlar dina personuppgifter, för vilka ändamål de behandlas samt vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter.

  

Information om vad som avses med personuppgifter och behandling av personuppgifter

En personuppgift är sådan information eller data som kan kopplas till en levande, fysisk person. All information som direkt eller indirekt kan härledas till en person räknas som personuppgifter och därför kan även till exempel bilder, videoklipp, ljudupptagningar eller testresultat utgöra personuppgifter. I det fall data har blivit avidentifierad eller krypterad räknas de endast som personuppgifter ifall de kan kopplas ihop med en person. Därför kan även viss krypterad information så som till exempel IP-nummer utgöra personuppgifter.

 

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vi gör med personuppgifterna, det kan vara allt från insamling, strukturering, bearbetning, lagring, organisering eller överföring. 

 

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar och hur du kontaktar oss vid frågor om dataskydd

För de personuppgifter Mindmore samlar in vid användning av Mindmores hemsida samt i samband med att personer på annat sätt är i kontakt med Mindmore är Mindmore att betrakta som personuppgiftsansvarig.

 

Nedan finner du Mindmores kontaktuppgifter:

 

Mindmore AB, org. nr 559120-7401

Drottning Kristinas Väg 53, 114 28 Stockholm 

Telefonnummer: 070-785 85 86

 

Vid frågor om Mindmores behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på mejladress: pernilla@mindmore.com 

 

I samband med forskningsstudier som drivs av Mindmore, är Mindmore att betrakta som personuppgiftsansvarig.  Behandling av forskningsdeltagares personuppgifter framgår av det medgivande som undertecknas i samband med rekrytering till en specifik studie. 

 

Behandling av patienters/testpersoners personuppgifter vid användning av Mindmores digitala tjänst för kognitiv testning regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal som upprättas i samband med att en klinik bestämmer sig för att använda Mindmore. I det fallet är det kliniken som är personuppgiftsansvarig och Mindmore att betrakta som personuppgiftsbiträde. Behandling av data i samband med sådan användning beskrivs därför inte i denna integritetspolicy.  


 

Personuppgifter vi samlar in, ändamål och laglig grund

Vi får bara behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och varje behandling behöver ha en laglig grund, dvs. en tillåten grund för behandling i EU:s dataskyddsförordning eller i nationell lagstiftning. Nedan följer en lista över alla våra behandlingar, dess ändamål, lagliga grund och vår policy för lagring och radering för respektive behandling.

Förfrågan skickad ex. via Mindmores hemsida (info@mindmore.com alt. via formulär) eller direkt till Mindmoreanställd.

table1-integritet.png

Prenumeration Mindmore Nyhetsbrev

table2-integritets.png

Användning av Mindmores tjänst, fakturering, avtalsskrivning, inbjudning till utbildning, hantering av supportärenden etc.

table3-integritets.png

Förfrågan skickad via Mindmores hemsida gällande deltagande i framtida studie/-r

table4-integritets.png

Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Mindmore. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen Kapitel 3

 

  • Rätt till tillgång/registerutdrag.

Du har rätt att få svar på huruvida Mindmore behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. 

  • Rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Mindmore i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Mindmore överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. 

  • Rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att Mindmore korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv. 

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Mindmore raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för. 

  • Rätt att göra invändningar mot Mindmores behandling av personuppgifter.

Du har rätt att invända mot Mindmores behandling av dina personuppgifter.

Rätten att göra invändningar gäller bl.a. om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte Mindmore kan påvisa (i) tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller (ii) om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Mindmore behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Mindmore utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig. 

  • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära en begränsning av Mindmores behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Mindmore möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 

  • Klagomål.

Om du har klagomål avseende Mindmores behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 


Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Mindmore på pernilla@mindmore.com.

 

Radering och lagring av personuppgifter

I egenskap av personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter har vi en skyldig att upphöra med att behandla personuppgifterna när vi inte längre har ett behov eller syfte med behandlingen. Vi genomför en kontinuerlig översikt av vår behandling som bland annat har till syfte att gallra ut och radera personuppgifter som vi inte längre behöver. I avsnitt 3 kan du läsa mer om hur länge vi sparar olika typer av personuppgifter. 

 

Vilka vi delar dina personuppgifter med

I vissa fall kan vi komma att behöva dela dina personuppgifter med andra företag och organisationer. Detta kan till exempel vara företag som tillhandahåller IT-support, statistikföretag som hjälper oss att utveckla våra analysverktyg eller teknikföretag som hjälper oss att utveckla vår App och dess programvara. Vi delar endast dina personuppgifter i det fall det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna använda oss av tjänsterna.  Alla som behandlar personuppgifter för vår räkning kallas för personuppgiftsbiträden och får underteckna ett avtal som innebär att de bara får behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Vidare säkerställer vi att våra personuppgiftsbiträden uppställer samma skydd för dina personuppgifter som vi gör. I det fall du fått kännedom om att ett personuppgiftsbiträde inte uppfyller våra krav eller i det fall du vill veta mer om vilka företag vi delar dina personuppgifter med ska du alltid kontakta oss direkt. 

 

Vi på Mindmore är fortfarande ansvariga för personuppgiftshanteringen även när den utförs av ett företag som vi har anlitat.

 

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med företag eller organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel med en myndighet ifall vi enligt lag är skyldiga att dela uppgifterna. I dessa fall gäller den självständigt personuppgiftsansvariges egna integritetspolicy och det är till denne som du ska vända dig till ifall du har frågor.

 

Var vi lagrar dina personuppgifter

Mindmore strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vi använder oss av servrar och molnbaserade tjänster som finns inom EU/EES och vi försöker att välja IT-system och utvecklingsplattformar som tillåter att vi väljer datalagring inom EU/EES. Ibland kommer vi dock att behöva lagra dina personuppgifter i länder utanför EU/EES, en situation som till exempel kan uppstå ifall vi anlitar ett underbiträde som behandlar personuppgifter för vår räkning – till exempel ett analysföretag som hjälper oss att ta fram statistiska modeller för forskningsändamål. Ifall vi anlitar ett sådant underbiträde skyddar vi dina personuppgifter genom att underbiträdet förbinder sig att följa EU-kommissionens standardavtalsklausuler vilket innebär att underbiträdet måste implementera samma säkerhetsstandarder som gäller inom EU/EES. I andra fall räcker det med att EU-kommissionen har utfärdat ett beslut om att landet i fråga uppställer samma dataskyddsnivå som inom EU/EES. 

 

Hur vi behandlar Kakor och hur du begränsar behandlingen

 

Vi använder Kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. 

 

En kaka är en liten textbaserad fil som placeras i din webbläsare. Det finns temporära kakor och permanenta kakor. Temporära kakor, även kallade sessionskakor, sparas i din webbläsare till dess att du loggar ut. Permanenta kakor har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas kakan när du återkommer till den webbplats som skapade den. 

Kakor kan vara ”förstapartskakor” eller ”tredjepartskakor”. Förstapartskakor är kakor som är satta på webbsidan av Mindmore. Tredjepartskakor är kakor som är satta på webbplatsen av en annan organisation, med Mindmores tillåtelse. 

 

Du kan ta bort, begränsa eller ändra omfattningen av hur vi placerar Kakor på din webbläsare eller på din enhet genom att gå till inställningarna för din webbläsare. Där kan du till exempel blockera användning av Kakor helt och hållet. I vissa fall kommer inte våra tjänster att fungera alternativt fungera sämre om du blockerar eller tar bort Kakor. 

 

För utförlig information om hur vi hanterar och använder kakor hänvisar vi till vår Cookie Policy som finns tillgänglig på vår hemsida.

 

Dataskydd

Vi vill inte att dina personuppgifter hamnar i orätta händer och därför skyddas dina personuppgifter av en rad skyddsåtgärder. Endast den personal som behöver behandla dina personuppgifter får tillgång till dem och åtkomst begränsas genom lösenordsanvändning och kryptering. Vidare har vi begränsat risken för skada, förlust eller otillbörlig tillgång till dina personuppgifter genom att bygga in dataskydd i all vår behandling av uppgifterna.

 

Klagomål och tillsyn

Du kan alltid vända dig till oss ifall du har frågor eller klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Dessutom är Integritetsskyddsmyndigheten tillsynsmyndighet för hur Mindmore efterlever lagstiftningen och du kan höra av dig till dem om du har klagomål på hur vi hanterar personuppgifter, ifall du misstänker att vi inte efterlever tillämpliga dataskyddsregler eller om du anser att vi bryter mot EU:s dataskyddsförordning. Du kan läsa mer om Integritetsskyddsmyndigheten och vad dom gör på deras hemsida: https://www.imy.se