Checklista för tolkning av resultatprofil

De olika testbatterierna i Mindmores platform innehåller deltest med känslighet för kognitiva avvikelser som är vanliga vid olika specifika tillstånd. Utifrån bedömning, anamnes och frågeställning väljs lämpligt testbatteri. Vid otydlig symptombild och när Mindmore används för differentialdiagnostik bör Screeningbatteriet väljas. 

 

Utmattning/Depression: Innehåller deltest inom domänerna minne, exekutiv funktion, och uppmärksamhet/tempo. Längd ca 39 minuter.

 

Utmattning/depression kortversion: Innehåller deltest inom domänerna minne, exekutiv funktion, och uppmärksamhet/tempo. Dock färre och mindre omfattande deltest jämfört med den längre versionen. Vår rekommendation är att använda den längre versionen när det är möjligt. Längd ca 20 minuter.

 

Kognitiv screening: Innehåller deltest inom samtliga domäner minne, exekutiv funktion, uppmärksamhet/tempo, verbal funktion samt visuospatial funktion. Längd ca 41 minuter.

 

Kognitiv screening kortversion: Innehåller deltest inom samtliga domäner minne, exekutiv funktion, uppmärksamhet/tempo, verbal funktion samt visuospatial funktion. Dock innehåller kortversionen färre och mindre omfattande deltest jämfört med den längre versionen. Vår rekommendation är att använda den längre versionen när det är möjligt. Längd ca 20 minuter.

 

Demens: Innehåller deltest inom domänerna minne, uppmärksamhet/tempo, verbal funktion samt visuospatial funktion. Längd ca 39 minuter.

Kognitiva profiler vid olika sjukdomstillstånd 

Nedan återges vanliga kognitiva nedsättningar vid olika tillstånd som har fastställts i litteraturen. Det är viktigt att påpeka att Mindmore inte erbjuder ett diagnotiskt verktyg. Det är den praktiserande klinikern som har det yttersta ansvaret att tolka patientens resultatprofil där flera olika faktorer bör tas i beaktan samt att sammanväga den informationen med övrig information om patienten så som anamnes, andra provresultat, patientens upplevda symptom etc. för att kunna ställa diagnos. 

 

Utmattningssyndrom: Vid fullt utvecklat syndrom ses framför allt exekutiva störningar som planering, utförande, simultanförmåga, uppmärksamhetsstörning, förlångsamning mm. Majoriteten uppvisar samsjuklighet med depression och ångest (Internetmedicin.se, 2019). 

 

Depression: Många av dessa patienter karaktäriseras av förlångsammat bearbetningstempo och lätt uppmärksamhetsstörning. Påverkade förmågor till inlärning och minne har också demonstrerats (Lezak et al., 2012). 

 

Traumatisk hjärnskada: De diffusa skador som åtföljer många traumatiska hjärn-skador tenderar att påverka bearbetningstempo, uppmärksamhet, kognitiv effektivitet, och vid mera allvarlig skada, högre kognitiva (exekutiva) funktioner (Lezak et al., 2012). 

 

MCI: Vid amnestisk MCI är primärt episodiskt minne påverkat. Vid icke-amnestisk MCI är andra funktioner än episodiskt minne främst påverkade, som uppmärksamhet och bearbet- ningstempo, exekutiva funktioner och språk (Lezak et al., 2012). 

 

Demens vid Alzheimer’s sjukdom: Förlust av celler tenderar att uppstå först i entrorhinal- cortex och hippocampus i temporalloberna. Den fortsatta sjukdomsutvecklingen inkluderar sedan prefrontala och parietala områden. Dessa områden i hjärnan är associerade med epi- sodiskt minne, exekutiva funktioner respektive visuospatiala funktioner (Lezak et al., 2012). 

 

Cerebrovaskulär sjukdom/Vaskulär demens: Alla kognitiva domäner kan vara påverkade


 

Om en individs resultat är ovanligt låga i förhållande till normgrupp, vad betyder det? 

 

I fall där en eller flera delresultat är låga, eller lägre än förväntat med tanke på tillgänglig information, kan ett lämpligt första steg vara att diskutera testtillfället med individen. I vissa sällsynta fall kan individen ha missförstått uppgiftsinstruktionerna eller distraherats under bedömningen vilket kan ha påverkat resultatet. Om resultaten är lägre än förväntat med hänsyn tagen till all tillgänglig information kan ytterligare undersökning vara motiverad.

I slutändan är det upp till ansvarig kliniker att utvärdera alla tillgängliga informationskällor för att bestämma lämplig åtgärd. Detta kan innefatta ytterligare testning, ny bedömning av individen eller remittering till neuropsykolog eller neurolog.

 

Faktorer som åtminstone delvis kan förklara låga testresultat: 

• stressnivå i testsituationen 

• ovana vid pekdator 

• bristande motivation 

• sensoriska nedsättningar av syn, hörsel, känsel 

• motoriska nedsättningar 

• vakenhetscykler, dålig nattsömn, uttröttbarhet 

• medicinska behandlingsregimer 

• påverkan av droger eller alkohol 

• dyslexi (ofta osäkerhet på alfabetet vid TMT B)

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.